اخبار وکالت

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز دسته‌بندی نشده قرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول


ماده 1) طرفین قرارداد:

این قرارداد بین:

الف: بانک: ……………………. شعبه: ……………….. با نمایندگی: …………………… که پس از این «موجر» نامیده می شود از یک طرف و

شخص حقیقی:

ب: خانم/آقای: ……………………….. فرزند: ……………………. شماره شناسنامه: ………………. کدملی: ……………………….. صادره از: ………………… ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

شماره تلفن ثابت: …………………………. همراه: ………………………….

که پس از این «مستاجر» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

شخص حقیقی بیش از یک نفر:

ب) خانم/آقای: ……………………………….. فرزند: …………………… شماره شناسنامه: ……………… کدملی: ………………………. صادره از: ……………………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت: …………………………….. همراه: …………………………..

1-

2-

3-

که پس از این «مستاجر» نامیده می شوند از طرف دیگر منعقد گردید و اشخاص فوق منفرداً، مشترکاً و متضامناً متعهد پرداخت مطالبات و دیون و ایفاء تعهدات موضوع قرارداد در قبال بانک گردیدند.

شخص حقوقی:

ب) شرکت: ……………………. که تحت شماره: ……………….. در اداره ثبت شرکت های: ………………. به ثبت رسیده است و مرکز آن: ………………….. می باشد با نمایندگی: ……………………….. دارنده/دارندگان امضاء تعهدآور شرکت به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره: ………………. نامه: …………….. اداره ثبت شرکت ها به شماره: …………. مورخ: ……………………….. که پس از این «مستاجر» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

ضامن شخص «حقیقی»:

ج) خانم/آقای: ……………………………….. فرزند: …………………… شماره شناسنامه: ……………… کدملی: ………………………. صادره از: ……………………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت: …………………………….. همراه: …………………………….

که پس از این «ضامن» نامیده می شود منعقد گردید.

ضامن شخص حقیقی بیش از یک نفر:

ج) خانم/آقای: ……………………………….. فرزند: …………………… شماره شناسنامه: ……………… کدملی: ………………………. صادره از: ……………………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت: …………………………….. همراه: ……………………………..

1-

2-

3-

که پس از این «ضامنین» نامیده می شوند منعقد گردید.

ضامن شخص «حقوقی»:

ج) شرکت: ……………………. که تحت شماره: ……………….. در اداره ثبت شرکت های: ………………. به ثبت رسیده است و مرکز آن: ………………….. می باشد با نمایندگی: ……………………….. دارنده/دارندگان امضاء تعهدآور شرکت به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره: ………………. نامه: …………….. اداره ثبت شرکت ها به شماره: …………. مورخ: ……………………….. که پس از این «ضامن» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده 2) مورد اجاره:

عبارت است از تمامی شش دانگ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… که به موجب سند قطعی : شماره: …………….. مورخ: …………………………. دفتر اسناد رسمی شماره: ……………… به آدرس: ……………………………………………………………………………………………………………………. به بانک: ………………….. منتقل گردیده و مستأجر اقرار و اعتراف نمود موجر مورد اجاره را بنا به درخواست وی در مقام اعطای تسهیلات مالی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آئین نامه اجرایی آن از طریق عقد اجاره به شرط تملیک جهت استفاده برای: …………………. خریداری و مورد اجاره را کلاً رؤیت و بازدید نموده و صحیح و سالم با کیفیتی که مورد تقاضای او بوده با کلیه توابع و ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه به شرح فوق به تحویل و تصرف وی داده شده است و مستاجر قابلیت انتفاع مورد اجاره را از هر حیث و هر جهت تأیید نمود.

ماده 3) مال الاجاره و نحوه پرداخت آن:

مال الاجاره در تمامی مدت مبلغ: ……………………………. ریال معادل: …………………….. تومان می باشد که مبلغ: ………………………….. ریال آن نقداً به موجر پرداخت شد و بقیه آن که مبلغ: ………………………… ریال می باشد مقرر گردید در: …………….قسط مساوی ماهانه: ………………………… ریال در قبال أخذ رسید به موجر پرداخت نماید و سررسید اولین قسط تاریخ: …………………………… می باشد.

ماده 4) مدت اجاره:

مدت اجاره: ……………….. ماه/سال شمسی و از تاریخ: ………………………… تا: ……………………….. می باشد.

ماده 5) تعهدات طرفین:

1-5- مستأجر متعهد و ملتزم شد از مورد اجاره صرفاً برای: …………………….. استفاده نماید.

2-5- مستأجر متعهد و ملتزم است از مورد اجاره شخصاً و طبق مفاد این قرارداد استفاده نماید.

3-5- مستأجر متعهد و ملتزم شد چنانچه موجر این قرارداد را به هر علت و جهتی فسخ نماید مورد اجاره را تخلیه و صحیحاً و سالماً و بدون هیچگونه ادعایی به موجر و یا نماینده موجر تحویل دهد.

4-5- مستأجر مکلف است مقررات قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات مربوطه هزینه های خدماتی آپارتمان مورد اجاره را پرداخت نماید و موجر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

5-5- مستأجر متعهد و ملتزم است از مورد اجاره در حد متعارف استفاده نماید و از هرگونه تعدی و یا تفریط نسبت به عین مستأجره خودداری نماید به طور کلی مورد اجاره به رسم امانت و برای انتفاع از آن به مستأجر اجاره داده شده و مستأجر مکلف است در حفظ و نگهداری مورد اجاره سعی و کوشش لازم را به عمل آورد و در صورت کسر و انکسار و تعدی و یا تفریط و تخریب و بروز هرگونه عیب و نقص و خروج مورد اجاره از قابلیت انتفاع مستأجر در قبال موجر مسئول بوده و متعهد و ملتزم است خسارات وارده به عین مستأجره را به تشخیص و تعیین موجر جبران و مورد اجاره را به حالت اولیه درآورد.

ماده 6) فسخ قرارداد:

1-6- مستأجر کلیه خیارات خاصه خیار غبن ولو فاحش را و حق فسخ عقد این قرارداد را تحت هر عنوان و اسم و رسم از خود سلب و اسقاط نمود.

2-6- تأخیر مستأجر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از: ……….. روز از موعد مقرر موجد خیار فسخ اجاره برای موجر است و موجر حق دارد طبق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جهت تخلیه عین مستأجره و وصول مال الاجاره معوق و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد دراجرای ثبت اقدام نماید.

3-6- مستاجر متعهد و ملتزم شد از مورد اجاره صرفاً برای: ……………….. استفاده نماید و حق تغییر آن را برای سایر مشاغل انتفاعی و تجاری و غیرتجاری و یا حرفه های دیگر ندارد و تخلف مستأجر در این مورد موجد خیار فسخ برای موجر در تمام اجاره یا بعد از انقضاء آن می باشد و متعهد است مورد اجاره را بدون هیچگونه عذری تخلیه و صحیحاً و سالماً به موجر تحویل نماید در غیر این صورت موجر حق دارد از طریق قانونی نسبت به تخلیه و رفع ید مستأجر اقدام نماید.

4-6- مستأجر متعهد و ملتزم است از مورد اجاره شخصاً و طبق مفاد این قرارداد استفاده نماید و در صورت تخلف موجر حق دارد این قرارداد را فسخ و از طریق قانونی نسبت به رفع ید مستأجر و تحویل و تصرف مورد اجاره اقدام نماید.

5-6- تخلف مستأجر از هر یک از شرایط و مقررات این قرارداد موجد خیار فسخ اجاره برای موجر در تمام مدت است و موجر حق دارد نسبت به فسخ این قرارداد اقدام و مراتب را کتباً از طریق صدور اخطاریه از مراجع ثبتی به مستأجر اعلام و مستأجر مکلف است ظرف: ……. روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به تخلیه و تحویل عین مستأجره و تسویه حساب با موجر اقدام نماید. در غیر این صورت موجر حق دارد طبق مفاد این قرارداد از طریق قانونی نسبت به تخلیه عین مستأجره و رفع ید وی اقدام نماید. صرف احضار و تشخیص و اعلام کتبی موجر در وقوع تخلف و نیز تعیین میزان خسارت وارده ملاک عمل و مناط اعتبار و قطعی و لازم الاجراء می باشد و مستأجر حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعای فرضی و احتمالی را به طرفیت موجر از خود سلب و اسقاط نمود.

6-6- هرگاه ثابت شود (طرف قرارداد) به منظور انجام و اجرای موضوع این قرارداد به متصدیان مربوطه حق العمل، پاداش، تحف یا هدایایی اعم از نقدی و یا جنسی داده است و یا آنها و یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است بانک حق خواهد داشت قرارداد را بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی فسخ نماید. اثبات هر یک امور فوق در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال فسخ مذکور کافی است و (طرف قرارداد) حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. در صورت فسخ قرارداد (طرف قرارداد) مکلف است وجوه پرداختی بانک و متفرعات آن را با لحاظ خسارت عدم ایفای تعهد قراردادی به بانک مسترد نماید.

ماده 7) تضامین:

اینجانب/اینجانبان/این شرکت ضمن تأیید مندرجات این قرارداد کلیه تعهدات و تکالیف متعهد ناشی از قرارداد حاضر را متضامناً با متعهد تضمین و تعهد نمودم/نمودیم/نمود و بانک به طور غیرقابل برگشت اختیار دارد که مطالبات خود را در این خصوص از هر نوع حساب و وجوه اینجانب/اینجانبان/این شرکت نزد خود برداشت نماید.

ماده 8) شروط قرارداد:

1-8- مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره را کلاً و جزئاً به هر اسم و رسم به غیر ندارد.

2-8- مستأجر حق ندارد بدون اذن و اجازه موجر هیچگونه تغییری در اعیان و ملحقات و منضمات مورد اجاره بدهد و تخلف از مقررات این ماده موجب خیار فسخ برای موجر است.

3-8- پرداخت کلیه هزینه های مصرفی آب، برق، تلفن و سوخت و تنظیمات و برف روبی و غیره و نیز هزینه های خدماتی که برابر قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن به عین مستأجره تعلق می گیرد و نیز هزینه های انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی مورد اجاره و مشاعات و مشترکات و یا هرگونه هزینه های دیگری که برای انتفاع از مورد اجاره لازم و ضروری باشد بر عهده مستأجر است و مستأجر متعهد و ملتزم شد کلیه هزینه های مذکور در فوق را شخصاً پرداخت نماید و موجر هیچگونه مشئولیتی در این مورد ندارد.

4-8- موجر حق دارد هر موقع که لازم بداند به وسیله نماینده یا نمایندگان خود ازمورد اجاره بازدید نماید و مستأجر متعهد گردید موجبات بازدید نمایندگان موجر را فراهم آورده و به تذکرات آنان ترتیب اثر دهد.

5-8- مستأجر به طور غیرقابل برگشت و غیرقابل عدول به موجر حق و اختیار تامه و مطلقه تفویض نمود که موجر تمام مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بدون نیاز به انجام هرگونه تشریفات اداری به تشخیص خود از هرگونه حساب ها و دارایی ها  و سپرده ها و وجوه و اسناد مستأجر نزد خود برداشت و از هرگونه وجه دریافتی از مستأجر بدواً جریمه عدم ایفای تعهد موضوع بند 2 ماده 6 و هزینه های موضوع تبصره بند 2 ماده 10 را برداشت و بقیه را به حساب جاری منظور نماید.

6-8- موجر و مستأجر توافق نمودند که هرگاه مستأجر کلیه تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته در مواعد مقرر ایفاء نماید و تمامی مال الاجاره و همچنین تعهدات مالی و هزینه های متعلقه و نیز سایر وجوه و خسارات و مطالبات و حقوق موجر را که بر اساس این قرارداد بر ذمه و عهده وی قرار گرفته به موجر پرداخت و تسویه حساب کامل نماید موجر پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را به صورت قطعی و بدون دریافت هیچگونه وجهی و با رعایت مقررات و قوانین جاری کشور به صورت قطعی به نام مستأجر منتقل نماید. تخلف مستأجر از هر یک از شرایط و مندرجات این قرارداد موجد خیار فسخ برای موجر خواهد بود و موجر حق دارد از انتقال مورد اجاره به وی خودداری نماید. کلیه هزینه های مربوط به تنظیم و ثبت سند انتقال قطعی اعم از مالیات نقل و انتقال و حق تمبر و حق الثبت و حق التحریر و نیز کلیه مالیات ها و عوارض شهرداری و هرگونه هزینه قانونی و دولتی دیگر که از تنظیم این قرارداد به عین مستأجره تعلق گیرد کلاً بر عهده مستأجر است و مستأجر متعهد و ملتزم گردید که در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه های مذکور و نیز اخذ مجوزهای قانونی لازم که برای ثبت سند انتقال قطعی در دفترخانه لازم و ضروری تشخیص داده شود اقدام نماید و هیچگونه مسئولیتی در موارد فوق متوجه موجر نمی باشد.

تبصره: در صورتی که مستأجر بخواهد قبل از پایان مدت اجاره نسبت به پرداخت تمامی مال الاجاره و سایر حقوق موجر به موجب این قرارداد را مبادرت و تسویه حساب کامل بنماید موجر می تواند با توجه به مقررات و ضوابط جاری خود در زمان تسویه حساب و یا به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند در میزان مال الاجاره تخفیف لازم را به مستأجر داده و عین مستأجره را با رعایت مقررات این ماده به مستأجر انتقال قطعی بدهد.

7-8- موجر ضمن عقد اجاره موضوع این قرارداد به مستأجر وکالت تامه تفویض نمود که به منظور انجام تشریفات قانونی مربوط به پرداخت مالیات و عوارض شهرداری و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و عوارض شهرداری و نیز اخذ سایر مجوزهای قانونی دیگر  که برای تنظیم سند انتقال قطعی لازم و ضروری می باشد به کلیه ادارات و دوایر وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه مراجعه و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام و موجبات تنظیم سند انتقال قطعی را فراهم آورده اقدام و امضای مستأجر در تمامی موارد فوق به منزله اقدام و امضای موجر بوده نافذ و معتبر است.

ماده 9) بیمه:

مستأجر مکلف است مورد اجاره را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف موجر تعیین می گردد نزد بیمه گر مورد قبول موجر به نام و به نفع موجر برای مدت و مبلغی که موجر معین می کند بیمه نموده بیمه نامه را به موجر تسلیم نماید و در صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهد است نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوطه به موجر اقدام نماید والا موجر علاوه بر إعمال حق فسخ طبق بند 5 ماده 6 می تواند رأساً در مورد بیمه اقدام نموده و هزینه مربوطه را از مستأجر مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تأدیه هزینه مذکور از طریق صدور اجرائیه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید و یا معادل هزینه تجدید بیمه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.

ماده 10) نحوه جبران خسارات:

1-10- مستأجر قبول نمود در صورتی که در پرداخت هر یک از اقساط مال الاجاره و یا اجرت المثل در مواعد مقرر تأخیر نماید از تاریخ سررسید تا تاریخ تأدیه اقساط معوق و تسویه حساب کامل مبلغی معادل: ………… درصد نسبت به اقساط معوق بر ذمه او تعلق خواهد گرفت که متعهد و ملتزم شد از مال خود مجاناً و بلاعوض و بدون هیچگونه عذری به موجر پرداخت نماید.

2-10- مستأجر قبول و تعهد نمود چنانچه موجر برای استیفاء حقوق و مطالبات خود به موجب این قرارداد اقدام به صدور اجرائیه نماید حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد اعم از اینکه اجرائیه و عملیات اجرائی توسط وکیل دعاوی یا نماینده قضایی و یا پرسنل موجر تقاضا و پیگیری شده باشد طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده و یا به مطالبات موجر اضافه گردد و مستأجر حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 11) مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف از نظر تفسیر مواد قرارداد یا سایر موارد ناشی از اجرای قرارداد موضوع ابتدا طی جلسه ای فی مابین مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق داوری خانم / آقای: …………………………………… فرزند: ……………………. به شماره شناسنامه: …………….. ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………….. حل خواهد شد و در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع صالح قانونی پیگیری خواهد شد.

ماده 12) اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه مستأجر/ضامن/ضامنین از نظر ابلاغ مکاتبات و اخطاریه های راجع به این قرارداد همان است که در مقدمه این قرارداد مندرج می باشد و مادام که تغییر اقامتگاه خود را به بانک اطلاع ندهند، کلیه نامه ها و اخطاریه ها به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال می شود و نمی توانند به عذر عدم اطلاع معترض گردند.

ماده 13) رسمیت قرارداد:

این قرارداد حسب موافقت طرفین متعاقدین مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 مجلس شورای اسلامی ایران در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء بوده و اجرای آن تابع مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد و مستأجر اقرار و اعتراف می نماید که نسبت به مفاد و مندرجات و شرایط قرارداد وقوف کامل داشته و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت معامله و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضی کامل با موجر نسبت به انعقاد و امضای آن اقدام نموده و در مقام اجرای آن هیچگونه اختلافی با موجر ندارد. در صورت تخلف مستأجر از مفاد قرارداد حاضر موجر می تواند جهت وصول و استیفای حقوق و مطالبات خود از طریق اجرای ثبت اجرائیه صادر و عملیات اجرائی را برابر مقررات و قوانین مربوطه تا وصول تمامی حقوق و مطالبات خود تعقیب نماید. تشخیص موجر در مورد تخلف مستأجر از مفاد قرارداد و میزان مطالبات موجر مورد قبول نامبرده بوده و مستأجر با امضای این قرارداد هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 14) نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره در: …………… نسخه به اعتبار واحد در تاریخ: …………………………. در شهر: …………………… تنظیم، امضائ و مبادله گردید.

                امضای موجر                        امضای ضامن/ضامنین                      امضای مستأجر

   www.datikan.com

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :